Dharma Mittra Yoga

Portugues | English | Español

Dharma Mittra Yoga
Shiva Namaskar Vinyasa Series e' um atalho para a plenitude, reintegrando o continuo fluxo de prana (energia cosmica) atravez da coluna vertebral, emanando profundamente dentro de todas as areas do corpo fisico, metabolico, intuitivo e espiritual. As posturas da serie Shiva Namaskar de Sri Dharma Mittra foram cuidadosamente escolhidas para cada um dos niveis, e sao o resultado de mais de 40 anos de dedicacao e pratica. A serie busca unificar o corpo fisico, mental e emocional. A pratica das asanas (posturas) fortalece os musculos, estimula as glandulas e os orgaos internos. As posturas sao executadas vagarosa e graciosamente, o que leva a uma fantastica sensacao de calma e auto-controle quase imediatamente. Com a pratica regular, problemas de saude graduativamente sao curados, e a auto-realizacao ocorre facilmente.

Dharma Mittra Yoga 
Shiva Namaskar Vinyasa Series is a stairway to bliss that reintegrates the continuous flow of prana (cosmic energy) through the spinal column, emanating deep into all areas of the physical, metabolic, intuitive and bliss bodies. The carefully selected inspirational Yoga postures in Sri Dharma's Shiva Namaskar Vinyasa series for all the levels are a culmination of his 40 years dedicated organization. They will unify the physical, mental and emotional bodies. Practice of these asanas strengthens and tones muscles, glands and internal organs. The postures are performed with slow graceful movements, so fantastic inner calm and self-control are felt immediately. With regular practice problems and disease are gradually brought to an end & self-realization comes easily.


Dharma Mittra Yoga
Un atajo a la plenitud del ser, que reintegra el constante flujo de Prana (energía cósmica) a través de la espina dorsal, emanando profundamente a todas las áreas del cuerpo físico, metabólico y astral.
La cuidadosa selección de inspiradoras asanas en la secuencia, Sri Dharma´s Shiva Namaskar Vinyasa Series, para todos los niveles, son el resultado de 40 años de dedicada organización. Estas unifican el cuerpo físico, mental y emocional.
La practica de estas asanas fortalece y tonifica músculos, glándulas y órganos internos. Estas posturas son desarrolladas con gracia y movimientos lentos, sintiendo automaticamente calma interior y autocontrol.